وب سایت خبری روستای تولا

شرکت هرمی کیونت به نقل از یک هم وطن


سایت خبری روستای تَولّا
روستای تَولّا از توابع شهرستان کوهسرخ در استان خراسان رضوی می باشد  
قالب وبلاگ
نظر سنجی
به نظر شما بهترین موافق خوان تعزیه روستای تولا چه کسی می باشد ؟


به نظر شما بهترین مخالف خوان تعزیه روستای تولا چه کسی می باشد ؟

نظر شما از عملکرد دهیاری و شورای روستای تولا در سال 93 چه می باشد؟

نظر خود را در مورد قراردادن عکس ها و مطالب قدیمی روستا بیان کنید
لینک دوستان

 ﺳﻼﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﻮﻥ ﺷﻐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ60ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺑﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺷﺪﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮﺭﯾﻦ.

ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﻣﺮﺍﻏﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻻﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﺎﺭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡQnetﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻣﯿﺮﺳﻪ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﺵ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺸﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮﯼ ﺍﻭﻧﺎ.ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ6040bvﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ7ﺍﻟﯽ8ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﻗﯿﻤﺖ ﺩﻻﺭ ﺩﺍﺭﻩ.ﭘﻼﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻡ.

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﯾﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﺷﻮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ6040bvﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻻﺳﺮﯼ$500ﺳﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺯ ﻧﻔﺮ 1ﻭ2ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ... ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺎﺭﻥ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ3 ﺍﻟﯽ4ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻟﯿﺪﺭﯼ ﺑﺮﺳﻦ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺍﻭﻝ ﺑﺰﻧﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺎﺑﺖ60ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺳﻦ. ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻪ:ﺁﻓﯿﺴﺮ-ﺳﺎﭘﻮﺭﺗﺮ–ﻟﯿﺪﺭ–ﺗﺎﭖ ﻟﯿﺪﺭ ﻭ...ﮐﻪ ﺗﺎ ﻟﯿﺪﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻘﯿﺸﻮ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ.ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ58ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮﺳﻦ! Qnetﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒquest netﺍﺳﺖ ﻫﻤﻮﻥ ﺷﺮﮐﺖgold questﮐﻪ ﮐﺎﺭﺵ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﺩﺳﺖ ﮔﯿﺮ ﺷﺪﻥ.

ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻨﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺠﻮﺭﯼ ﻃﺮﻑ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﻪ.ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ6ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺁﻓﯿﺴﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﭘﻮﺭﺗﺮﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﺑﺮﻧﻦ. ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻦ ﮐﯿﻮﻧﺖ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻋﺖ ﯾﺸﺘﺮﯼ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻦ.

ﻓﻘﻂ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻦ ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻬﺎﺩﯼﺷﺪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺑﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻡ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﯿﻦ ﭼﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﻪ3ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﻤﻮﻧﺒﻦ ﻭ ﻣﺨﺘﻮﻧﻮ ﺑﺰﻧﻦ.
برچسب ها : شرکت , شرکت های هرمی , هشدار , مواظب شرکت های هرمی باشید ,
بازدید : 1019
امتیاز : نتیجه : 4 امتیاز توسط 11 نفر مجموع امتیاز : 54


[ یکشنبه 15 فروردين 1395 ] [ 19:9 ] [ نویسنده : نرم افزاری کوثر تَولّا ]
نظر بدهید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
.: Weblog Themes By SibTheme :.درباره وبلاگ

صد شکر که ما اهل تَولّا هستیم در زمره دوستان مولا هستیم بر شانه من ای دو ملک بنویسید ما دشمن دشمنان زهرا هستیم ................................................................. سایت خبری روستای تَولّا شهرستان کوهسرخ
اعضاء
register
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجددlogin


خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آخرين مطالب
جشن عید مبعث ویژه کودکان تاریخ : پنجشنبه 12 اسفند 1400
جشن عید مبعث تاریخ : پنجشنبه 12 اسفند 1400
راهپیمایی22بهمن1400 تاریخ : پنجشنبه 12 اسفند 1400
ورزش با جوانان تاریخ : پنجشنبه 11 آذر 1400
حضور بچه ها در مسجد تاریخ : پنجشنبه 11 آذر 1400
برگزاری کلاسهای جبرانی تاریخ : پنجشنبه 11 آذر 1400
برگزاری کلاسهای جبرانی درسی تاریخ : سه شنبه 09 آذر 1400
میلاد منجی عالم بشریت، مهدی موعود تاریخ : یکشنبه 01 اردیبهشت 1398
عذرخواهی تاریخ : جمعه 25 آبان 1397
درخواست همکاری تاریخ : شنبه 12 خرداد 1397
جستجو

آمار سایت
آمار مطالب
کل مطالب : 185
کل نظرات : 311

آمار کاربران
افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا : 125

کاربران آنلاین

آمار بازدید
بازدید امروز : 121
باردید دیروز : 118
ورودی امروز گوگل : 7
ورودی گوگل دیروز : 7
بازدید هفته : 358
بازدید ماه : 6,275
بازدید سال : 30,292
بازدید کلی : 1,304,861
امکانات وب