وب سایت خبری روستای تولا

سایت خبری روستای تَولّا - 6


سایت خبری روستای تَولّا
روستای تَولّا از توابع شهرستان کاشمر بخش کوهسرخ می باشد  
قالب وبلاگ
نظر سنجی
به نظر شما بهترین موافق خوان تعزیه روستای تولا چه کسی می باشد ؟


به نظر شما بهترین مخالف خوان تعزیه روستای تولا چه کسی می باشد ؟

نظر شما از عملکرد دهیاری و شورای روستای تولا در سال 93 چه می باشد؟

نظر خود را در مورد قراردادن عکس ها و مطالب قدیمی روستا بیان کنید
لینک دوستان

 ﺳﻼﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﻮﻥ ﺷﻐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ60ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺑﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺷﺪﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮﺭﯾﻦ.

ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﻣﺮﺍﻏﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻻﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﺎﺭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡQnetﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻣﯿﺮﺳﻪ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﺵ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺸﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮﯼ ﺍﻭﻧﺎ.ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ6040bvﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ7ﺍﻟﯽ8ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﻗﯿﻤﺖ ﺩﻻﺭ ﺩﺍﺭﻩ.ﭘﻼﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻡ.

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﯾﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﺷﻮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ6040bvﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻻﺳﺮﯼ$500ﺳﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺯ ﻧﻔﺮ 1ﻭ2ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ... ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺎﺭﻥ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ3 ﺍﻟﯽ4ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻟﯿﺪﺭﯼ ﺑﺮﺳﻦ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺍﻭﻝ ﺑﺰﻧﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺎﺑﺖ60ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺳﻦ. ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻪ:ﺁﻓﯿﺴﺮ-ﺳﺎﭘﻮﺭﺗﺮ–ﻟﯿﺪﺭ–ﺗﺎﭖ ﻟﯿﺪﺭ ﻭ...ﮐﻪ ﺗﺎ ﻟﯿﺪﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻘﯿﺸﻮ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ.ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ58ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮﺳﻦ! Qnetﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒquest netﺍﺳﺖ ﻫﻤﻮﻥ ﺷﺮﮐﺖgold questﮐﻪ ﮐﺎﺭﺵ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﺩﺳﺖ ﮔﯿﺮ ﺷﺪﻥ.

ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻨﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺠﻮﺭﯼ ﻃﺮﻑ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﻪ.ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ6ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺁﻓﯿﺴﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﭘﻮﺭﺗﺮﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﺑﺮﻧﻦ. ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻦ ﮐﯿﻮﻧﺖ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻋﺖ ﯾﺸﺘﺮﯼ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻦ.

ﻓﻘﻂ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻦ ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻬﺎﺩﯼﺷﺪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺑﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻡ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﯿﻦ ﭼﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﻪ3ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﻤﻮﻧﺒﻦ ﻭ ﻣﺨﺘﻮﻧﻮ ﺑﺰﻧﻦ.لینک ثابت

برچسب ها : شرکت , شرکت های هرمی , هشدار , مواظب شرکت های هرمی باشید ,
بازدید : 899
امتیاز : نتیجه : 4 امتیاز توسط 11 نفر مجموع امتیاز : 54


[ یکشنبه 15 فروردين 1395 ] [ 19:9 ] [ نویسنده : نرم افزاری کوثر تَولّا ]

رهبری

 

اقصاد مقاومتی یعنی اینکه

کاری کنیم که دشمن نتواند رفاهمان را گروگان بگیرد.


دلیل عمل نکردن آمریکایی ها به برجام :

به این خاطر است که احساس می کند ، می تواند اقتصاد ایران را گروگان بگیرد .لینک ثابت

برچسب ها : سال 95 , رهبر , رهبری , مقام معظم رهبری , ولایت فقیه , اقتصاد مقاومتی , اقدام و عمل ,
بازدید : 1040
امتیاز : نتیجه : 4 امتیاز توسط 11 نفر مجموع امتیاز : 52


[ شنبه 14 فروردين 1395 ] [ 23:38 ] [ نویسنده : نرم افزاری کوثر تَولّا ]

کوهسرخ در روز چهاردهم فروردین ماه نودو پنج به روایت تصویر

کوهسرخ

.

کوهسرخلینک ثابت

برچسب ها : برف کوهسرخ , برف , برف در نوروز , کوهسرخ تولا , کوهسرخ کاشمر برف ,
بازدید : 836
امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 9 نفر مجموع امتیاز : 44


[ شنبه 14 فروردين 1395 ] [ 23:26 ] [ نویسنده : نرم افزاری کوثر تَولّا ]

محجوب

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تاسف و تاثر  خادم الحسین ،

پیرغلام اباعبدالله الحسین (ع)

 کربلایی صفرعلی محجوب

دارفانی را وداع گفت و به دیار حق پیوست .

مراسم تدفین و تشییع پیکر این مرحوم ساعت 14 امروز مورخه سوم فروردین ماه 95 در روستای تولا برگزار و در مزار شهدای این روستا به خاک سپرده خواهد شد .

 لینک ثابت

درباره : اخبار تولا , تسلیت ,
برچسب ها : محجوب , صفرعلی محجوب , کربلایی صفرعلی محجوب , خادم مسجد , خادم الحسین , خادم امام حسین ,
بازدید : 963
امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 17 نفر مجموع امتیاز : 74


[ سه شنبه 03 فروردين 1395 ] [ 8:21 ] [ نویسنده : نرم افزاری کوثر تَولّا ]

مراسم دید و بازدید اهالی روستای تولا همه ساله بعد از تحویل سال در حسینیه ابوالفضلی روستا برگزار می گردد . و کسانی که در سال گذشته داغدار بوده اند بقیه اهالی روستا به آنها دلداری داده و سال نو را به آنها تبریک می گویند .

به امید موفقیت و پیشرفت روز افزون روستای عزیزمان : تولّا

 

تولا

بقیه عکس ها در ادامه مطلبادامه مطلب


درباره : سنتی , فرهنگی , آداب و رسوم ,
برچسب ها : تولا , کوهسرخ , کوهسرخ تولا , تولا کوهسرخ , نوروز 95 , روز اول عید , اول عید نوروز در تولا , شهید برونسی , برونسی , کاشمر , کوهسرخ کاشمر , مردم روستای تولا , دید و بازدید عید , 1395 , 95 , صابری , رفیقی , نامدار , محجوب , عبدی ,
بازدید : 1063
امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 13 نفر مجموع امتیاز : 64


[ یکشنبه 01 فروردين 1395 ] [ 19:26 ] [ نویسنده : محمد پیرمراد تولایی ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

:: تعداد صفحات : 37
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 صفحه بعد

درباره وبلاگ

صد شکر که ما اهل تَولّا هستیم در زمره دوستان مولا هستیم بر شانه من ای دو ملک بنویسید ما دشمن دشمنان زهرا هستیم ................................................... سایت خبری روستای تَولّا کوهسرخ کاشمر
اعضاء
register
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجددlogin

نام کاربری :
رمز عبور :

خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آخرين مطالب
میلاد منجی عالم بشریت، مهدی موعود تاریخ : یکشنبه 01 اردیبهشت 1398
عذرخواهی تاریخ : جمعه 25 آبان 1397
درخواست همکاری تاریخ : شنبه 12 خرداد 1397
اعضای شورای اسلامی تاریخ : شنبه 30 اردیبهشت 1396
زلزله در کوهسرخ تاریخ : شنبه 30 اردیبهشت 1396
مراسم ویژه نیمه شعبان در روستای تولا تاریخ : جمعه 15 اردیبهشت 1396
در گذشت تاریخ : سه شنبه 24 اسفند 1395
حاج محمد نوایی تولّایی درگذشت تاریخ : جمعه 24 دی 1395
آیت الله هاشمی رفسنجانی درگذشت تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395
جستجو

آمار سایت
آمار مطالب
کل مطالب : 185
کل نظرات : 281

آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 125

کاربران آنلاین

آمار بازدید
بازدید امروز : 69
باردید دیروز : 91
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 1
بازدید هفته : 1,002
بازدید ماه : 1,002
بازدید سال : 28,038
بازدید کلی : 1,207,572
امکانات وب